Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


 måde bl.a. forpligtet sig på, at der er lige muligheder for personer med handicap både i forhold til et hverdags- og arbejdsliv, respekt for værdighed og autonomi, herunder for retten til at foretage egne valg, ikke-diskrimination, fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundet, respekt for forskelle og accept af mennesker med handicap som led i menneskehedens mangfoldighed og tilgængelighed.


For at blinde og stærkt svagsynede kan ”behandles” lige, kræver det, at den enkeltes handicap kompenseres i forhold til, hvad de pågældende har brug for. Omfanget af kompensation vil således afhænge af den enkeltes ressourcer og vanskeligheder i forhold til, hvad der kræves for at indgå i et hverdags- og arbejdsliv. De pågældende vil have nogle behov, der er ens og nogle behov, der afhænger af alder, livssituation, ønsker og forudsætninger m.v..


Processen hen imod, at dette kan realiseres må i de fleste tilfælde styres af kommunen i en rehabiliterende proces, ofte med et langt tidsperspektiv. Rehabilitering som begreb bør derfor efter vores opfattelse tydeligt fremgå af formålsbestemmelserne i en ny beskæftigelseslov og i servicelovens voksenbestemmelser.   

En bred forligskreds har indgået, ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, August 2018”. Af den kommende reform ønsker vi os mulighederne for revalidering bevaret, og at der

Inger Nørreskov

11/9 2018Nødvendig uddannelse og revalidering til blinde og stærkt svagsynede

Der er i årene 2009 til 2015 sket et fald i andelen af blinde og stærkt svagsynede i alderen 30-35 år, der har en kompetencegivende uddannelse, i 2009, 52 pct. og i 2015, 38 pct. Det er sket, mens der har været mulighed for uddannelse gennem revalidering. Der har med andre ord været et lovgrundlag, der giver muligheden for uddannelse via revalidering, som ikke har været udnyttet efter hensigten. Derfor vores opfordring til, at den mentale barriere mod brug af revalidering ændres til at være båret af et inkluderende menneskesyn over for personer med handicap, hvor revalidering ses som et bærende element i den rehabiliteringsproces, der skal sikre de pågældende et hverdags- og arbejdsliv på lige vilkår med andre.


Blinde og stærkt svagsynede må være stærke individer for at få et godt hverdags- og arbejdsliv. Det er et handicap at være blind eller stærkt svagsynet, der kræver kompensation gennem en koordinering af kontakten til at opnå nødvendige hjælpemidler, mulighed for transport til uddannelse eller arbejde og strategier for at livet kan foldes ud.


Danmark har tilsluttet sig FN`s Handicapkonvention og på den

Fortsæt