Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Inger Nørreskov

30/10 2018


Afbureaukratiser ikke revalidering i blinde

Der er i årene 2009 til 2015 sket et fald i andelen af blinde og stærkt svagsynede i alderen 30-35 år, der har en kompetencegivende uddannelse, i 2009, 52 pct. og i 2015, 38 pct. Det er sket, mens der har været mulighed for uddannelse gennem revalidering. Der har med andre ord været et lovgrundlag, der giver muligheden for uddannelse via revalidering, som ikke har været udnyttet efter hensigten. Derfor min opfordring til, at den mentale barriere mod brug af revalidering ændres til at være båret af et inkluderende menneskesyn over for personer med handicap, hvor revalidering ses som et bærende element i den rehabiliteringsproces, der skal sikre de pågældende et hverdags- og arbejdsliv på lige vilkår med andre.


En bred forligskreds har indgået, ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, August 2018”. Af den kommende reform ønsker jeg mulighederne for revalidering bevaret, og at der pustes nyt liv i revalideringen. Men i aftalen er uddannelse som revalidering kun berørt på den måde, at det bemærkes, at:” Mulighed for kompetencegivende uddannelse forenkles for unge under 30 år.” Hvis aftalekredsen i større omfang end det er tilfældet i dag, vil sikre lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse for mennesker med handicap, og bringe et uudnyttet potentiale frem i lyset til glæde for de pågældende selv og for alle os andre, er et tydeligt og velmenende sats på

 revalidering en nødvendighed. For blinde og stærkt svagsynede står det særlig slemt til, selv om gruppen af kommunerne og andre, ses som en stærk gruppe. Rapporten fra Vive, oktober 2017: ”Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår. Muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse”, siger herom:

”Uddannelse. Sammenlignet med hhv. personer uden handicap og personer med andet større fysisk handicap har blinde og stærkt svagsynede oftere kun grundskole- eller realeksamen som højeste fuldførte uddannelsesniveau. Analyserne viser også, at der i årene 2009 til 2015 er sket et fald i andelen af blinde og stærkt svagsynede i alderen 30-35 år, der har en kompetencegivende uddannelse. I 2009 havde 52 pct. en kompetencegivende uddannelse, mens det samme gjorde sig gældende for 38 pct. i 2015.”

Danmark har tilsluttet sig FN`s Handicapkonvention og på den måde bl.a. forpligtet sig på, at der er lige muligheder for personer med handicap både i forhold til et hverdags- og arbejdsliv. At vitalisere og bevare muligheden for uddannelse gennem revalidering er derfor essentielt for personer med handicap.